number11012-01
print titleMikake wa kowai ga tonda ii hito da (Looks fierce but is really nice)
series title(yose-e)
series description-
sizeōban, vertical
artistKuniyoshi
signatureIchiyūsai Kuniyoshi giga
artist`s sealYoshikiri-in
era nameKōka 4 - Kaei 1
earliest year of publication1847
latest year of publication1848
year of publication1847 ?
censor’s sealKinugasa, Hama
publisherFujiokaya Hikotarō
inscriptionŌzei no hito ga yotte takatte touto(u) ii hito o koshiraeta tokaku hito no koto wa hito ni shite morawaneba ii hito ni wa naranu
image description-
interpretation-
collectionJUM, MCM, MFAS
referenceAsano1997: fig.33, Inagaki1988: fig.13, Mainichi Shinbunsha 1995: fig.143, MCM 1988: on the caber, MFAS1968: fig.101 and 1980: fig.155, Nihon Keizai Shinbunsha1996: fig.231, Schaap1998: fig.231, Suzuki1992: fig.382
copyrightMCM
image categorygiga, yose-e
Send us a comment on this picture