Bibliography

Deutsch | 日本語 | English

A

Asano Shūgō

2002 Nishiki’e o yomu. Tōkyō: Yamakawa shuppansha (Nihonshi riburetto 51)
浅野秀剛
2002 『錦絵を読む』、東京:山川出版社(日本史リブレット51)
 

Asano Shūgō and Yoshida Nobuyuki

1997 Ukiyo’e o yomu. 6: Kuniyoshi. Tōkyō: Asahi shinbunsha
浅野秀剛・吉田伸之
1997 『浮世絵を読む6: 国芳』、東京:朝日新聞社
 
B

Baten, Lea

1995 Playthings and pastimes in Japanese prints. Tokyo: Shufu no tomosha
 

Boháčková, Libuše

1989 Warrior-Prints of Utagawa Kuniyoshi in Czechoslovak Collections. Prag: Naprstek Museum (= Annals of the Naprstek Museum 16)
 

Brandl Noriko

2005 "Kuniyoshi no fūshi nishiki‘e e no ichi kōsatsu". In: Fūshiga kenkyū 49, 3-8
2006 "Kuniyoshi makki no fūshi nishiki‘e". In: Fūshi-ga kenkyū 51, 10-14
ブランドル紀子
2005 「国芳の諷刺錦絵への一考察」、『諷刺画研究』49号、3-8
2006 「国芳末期の諷刺錦絵」、『諷刺画研究』51号、10-14 
 
D

Dailey, Merlin C.

1968 The Raymond A. Bidwell Collections of Prints by Utagawa Kuniyoshi. Springfield: Museum of Fine Arts
 

Dailey, Merlin C. and David Stansbury

1980 Utagawa Kuniyoshi: An exhibition of the work of Utagawa Kuniyoshi based on the Raymond A. Bidwell Collection of Japanese prints at the Springfield Museum of Fine Arts. Springfield: Museum of Fine Arts
 

Du Famirii Bijutsukan (ed.)

1992 Kuniyoshi, Yoshitoshi ten. Tōkyō: Du Famirii Bijutsukan
ドウファミリィ美術館
1992 『国芳・芳年展』、東京:ドウファミリィ美術館
 
E

Edo shijuku jikkō iinkai

1994 Edo shijuku: tokubetsu ten. Tōkyō: Edo shijuku jikkō iinkai
江戸四宿実行委員会
1994 『江戸四宿特別展』、東京:江戸四宿実行委員会
 
F

Fujisawa Akane

2000 Utagawa-ha no ukiyo’e to Edo shuppankai. Tōkyō. Bensei shuppan
藤沢茜
2000 『歌川派の浮世絵と江戸出版界』、東京:勉誠出版
 

Fujita Satoru

1989 Tenpō no kaikaku. Tōkyō: Nihon rekishi gakkai
藤田覚
1989 『天保の改革』、東京:日本歴史学会
 
G

Genshoku ukiyo’e daihyakka jiten henshū iinkai (ed.)

1980 Genshoku ukiyo’e daihyakka jiten.11vols. Tōkyō: Taishūkan shoten
原色浮世絵大百科事典編集委員会編
1980 『原色浮世絵大百科事典』11巻、東京:大修館書店
 
H

Hara Michio

1998 "Kabuki no shini‘e ni tsuite – Tsuizen no geinōka – ". In: Sei to shi no zushōgaku. Ed. by Meiji daigaku jinbunkagaku kenkyūsho. Tōkyō: Kazama shobō, 115-189
原道生
1998 「歌舞伎の死絵について−追善の芸能化−」、明治大学人文科学研究所編『生と死の図像学』、東京:風間書房、115-189
 

Harada Tomohiko and Asakura Haruhiko (eds)

1970 "Ukiyo no arisama". In: Nihon shōmin seikatsu shiryō shūsei 11: Sesō 1. Tōkyō: San`ichi shobō, 1-1070
原田智彦・朝倉晴彦編
1970 「浮世の有様」、『日本庶民生活資料集成11:世相1』、東京:三一書房、1-1070
 

Hata Naoko

1995 "Fūshiga no hanmoto". In: Bakumatsu no fūshiga. Boshin-sensō o chūshin ni. Ed. by Machida-shiritsu hakubutsukan. Tōkyō: Machida-shiritsu hakubutsukan, 79-82
畑尚子
1995 「風刺画の版元」、町田市立博物館編『幕末の風刺画・戊辰戦争を中心に』、東京:町田市立博物館、79-82
 

Herring Ann

1988 "Kodomo asobi’e ni hisomu fūshi seishin - Boshin sensō-ki no jiji manga". In: Nihon no kokkei’e: Tanabe Suihō-shi kizō korekushon o chūshin ni. Ed. by Machida shiritsu hakubutsukan. Tōkyō: Machida shiritsu hakubutsukan, 125-127
ヘリング・アン
1988 「子供遊絵にひそむ諷刺精神−戊辰戦争期の時事漫画」、町田市立博物館編『日本の滑稽絵』、東京:町田市立博物館、125-127
 
I

Ihara Toshirō (ed.)

1961-63 Kabuki nenpyō. 10 vols. Tōkyō: Iwanami shoten
井原敏郎編
1961−63 『歌舞伎年表』10巻、東京:岩波書店
 

Iizawa Tadasu

1972 Hankotsu no eshi Utagawa Kuniyoshi. Tōkyō: Chikuma shobō
飯沢匡
1972 『反骨の絵師 歌川国芳』、東京:筑摩書房
 

Inagaki Shin'ichi

1988 Edo no asobi’e. Tōkyō: Tōkyō shoseki
1998 "Kuniyoshi's caricatures and Edo society". In: Heroes and ghosts: Japanese prints by Kuniyoshi. Ed. by R. Schaap. Leiden: Hotei Publishing, 241-242
1991 "Kuniyoshi no kyōga to sono jidai". In: Kuniyoshi no kyōga. Ed. by Inagaki Shin’ichi and Isao Toshihiko. Tōkyō: Tōkyō shoseki, 195-203
2000 "Kuniyoshi no kyōga=Sono ‘warai’no katachi". In: Nihon no bi – warai. Ed. by Fukuoka-shi Bijutsukan. Fukuoka: Nishinihon shinbunsha, 195-200
稲垣進一
1988 『江戸の遊び絵』、東京:東京書籍
1991 「国芳の狂画とその時代」、稲垣進一・悳俊彦編『国芳の狂画』、東京:東京書籍、 195-203
2000 「国芳の狂画=その「笑い」のかたち」、福岡市美術館編『日本の美・笑い』、福岡:西日本新聞社、195-200
 

Inagaki Shin’ichi and Isao Toshihiko

1991 Kuniyoshi no kyōga. Tōkyō: Tōkyō shoseki
稲垣進一・悳俊彦
1991 『国芳の狂画』、東京:東京書籍
 

Ing, Eric van den and Robert Schaap

1992 Beauty & violence. Japanese prints by Yoshitoshi 1839 -1892. Eindhoven: Havilland Press
 

Inoue Taka’aki

1981 Kinsei shorin hanmoto sōran. Tōkyō: Seishōdō shoten
1983 Edo shohan yōran. Tōkyō: Tōyō shoin
井上隆明
1981 『近世書林板元総覧』、東京:青裳堂書店
1983 『江戸諸藩要覧』、東京:東洋書院
 

Isao Toshihiko

1967 "Kuniyoshi giga no miryoku". In: Utagawa Kuniyoshi giga ten. Ed. by Ōta kinen bijutsukan. Tōkyō: Ōta kinen bijutsukan, N.P. (1-4)
1980 "Watashi no Kuniyoshi korekushon". In: Ukiyo‘e geijutsu 66, 18-24
1981 "Ichiyūsai Kuniyoshi to sono monjintachi". In: Ukiyo‘e geijutsu 71, 26-30
1990 "Ichiyūsai Kuniyoshi to sono monjintachi". In: Utagawa Kuniyoshi to sono ichimon ten. Ed. by Ōta kinen bijutsukan. Tōkyō: Ōta kinen bijutsukan, 59-81
1991 "Kuniyoshi no shōgai – kyōga o tōshite mita –". In: Kuniyoshi no kyōga. Ed. by Inagaki Shin’ichi and Isao Toshihiko. Tōkyō: Tōkyō shoseki, 190-194
1992 Tsukioka Yoshitoshi no sekai. Tōkyō: Tōkyō shoseki
1999 Kuniyoshi yōkai hyakkei. Tōkyō: Kokusho kankōkai
悳俊彦
1967 「国芳戯画の魅力」、大田記念美術館編『歌川国芳戯画展』、東京:大田記念美術館 頁記載なし(1-4)
1980 「私の国芳コレクション」、『浮世絵芸術』66号、18-24
1981 「一勇斎国芳とその門人達」、『浮世絵芸術』71号、26-30
1990 「一勇斎国芳とその門人達」、大田記念美術館編『歌川国芳とその一門展』、東京:大田記念美術館59-81
1991 「国芳の生涯−狂画を通してみた−」、稲垣進一・悳俊彦編『国芳の狂画』、東京:東京書籍、190-194
1992 『月岡芳年の世界』、東京:東京書籍
1999 『国芳妖怪百景』、東京:国書刊行会
 

Ishii Kendō

1994 Nishiki’e no aratame’in no kōshō. Tōkyō: Geisōsha
石井研堂
1994 『錦絵の改印の考証』、東京:芸艸社
 

Ishii Ryōsuke and Hattori Hiroshi

1994 Bakumatsu ofuregaki shūsei. Tōkyō: Iwanami shoten
石井良助・服部弘司
1994 『幕末御触書集成』、東京:岩波書店
 

Iwakiri Yūriko

2002 "Tenpō kaikaku to ukiyo’e. Kuniyoshi no soroimono o chūshin ni shita nishiki’e no dōkō to na’nushi tan’in shikō. Tsuki, ‘shita’uri’in ni tsuite no shiken". Ukiyo’e geijutsu 143, 3-33
岩切友里子
2002 「天保改革と浮世絵−国芳の揃物を中心にした錦絵の動向と名主単印思考。付・シタ売印についての私見」、『浮世絵芸術』143号、3−33
 

Iwashita Tetsunori

1995 "Bakumatsu fūshiga ni okeru seiji jōhō to minshū – Utagawa Kuniyoshi ‘Kitai na mei’i nanbyō ryōji’ ni miru minshū no isei’sha-zō". In: Kinsei Nihon no bunka to shakai. Ed. by Nagasaka Kazuo. Tōkyō: Yūzankaku shuppan, 25-51
2006 Edo no kaigai jōhō nettowāku. Tōkyō: Yoshikawa kōbunkan
岩下哲典
1995 「幕末風刺画における政治情報と民衆−歌川国芳[きたいな名医難病療治]にみる民衆の為政者像」、長坂一雄編『近世日本の文化と社会』、東京:雄山閣出版、25−51
2006 『江戸の海外情報ネットワーク』、東京:吉川弘文館
 

Iwata Hideyuki

1996 "Ataru hōnō negai o-gakumen ni tsuite". In: Ukiyo’e ni miru kabuki. Ed. by Tabako to shio no hakubutsukan. Tōkyō: Tabako to shio no hakubutsukan, 22-29
岩田秀行
1996 「当ル奉納願お賀久面について」、たばこと塩の博物館編『浮世絵に見る歌舞伎』、東京:たばこと塩の博物館、22−29
 
K

Kanō Hiroyuki

1993 "Utagawa Kuniyoshi". In: Shūkan ātisuto japan 53, 1665-1693
狩野博幸
1993 「歌川国芳」、『週刊アーテイスト・ジャパン』53、1665-1693
 

Katō Mitsuo

1995 "Namazu-e sōmokuroku". In: Namazu-e. Shinsai to Nihon bunka. Ed. by Miyata Noboru and Takada Mamoru. Tōkyō: Ribun shuppan, 237-363
2004 "Ukiyo nishiki’e o yominaosu". In: Genten de tanoshimu Edo no sekai. Ed. by Asano Akira and Katō Mitsuo. Tōkyō: Ribun shuppan, 66-145
加藤光男
1995 「鯰絵総目録」、宮田登・高田稔編『鯰絵。震災の日本文化』、東京:里文出版、237-363
2004 「浮世錦絵を読み直す」、浅野晃・加藤光男編『原点で楽しむ江戸の世界』、東京:里文出版、66−145
 

Keyes, Roger

1982 Courage and silence: a study of the life and color woodblock prints of Tsukioka Yoshitoshi: 1839 - 1892. 2 vols. Cincinnati, Ohio, Univ., Diss.
 

Kitajima Masamoto

1974 Nihon no rekishi 18: Bakuhan-sei no kunō. Tōkyō: Chūō kōronsha
北島正元
1974 『日本の歴史18 : 幕藩制の苦悩』、東京:中央公論社
 

Kitakyūshū shiritsu bijutsukan (ed.)

2005 Utagawa Kuniyoshi musha’e, giga ten. Koitsa haru kara engi ga ii wai. Kitakyūshū: Kitakyūshū shiritsu bijutsukan
北九州市立美術館編
2005 『歌川国芳。武者絵・戯画展−こいつぁ春から縁起がいいわい−』、北九州:北九州市立美術館
 

Kokusai nihon bunka kenkyū sentā (ed.)

1993a Pūshikin bijutsukan shozō Nihon bijutsuhin zuroku. Catalogue of Japanese art in the Pushkin State Museum of Fine Arts. Kyōto: Kokusai nihon bunka kenkyū sentā
(Kaigai nihon bijutsu chōsa purojekuto hōkoku 1 / Report of Japanese Art Abroad Research Project vol.1. Nichibunken sōsho 1 / Nichibunken Japanese studies series 1.)
1993b Erumitāju bijutsukan shozō Nihon bijutsuhin zuroku. Catalogue of Japanese art in the State Hermitage Museum. Erumitāju bijutsukan shozō Nihon bijutsuhin zuroku. Kyōto: Kokusai nihon bunka kenkyū sentā
(Kaigai nihon bijutsu chōsa purojekuto hōkoku 2 / Report of Japanese Art Abroad Research Project vol.2 : Nichibunken sōsho 2 / Nichibunken Japanese studies series 2.)
1994a Nāpurusuteku hakubutsukan shozō Nihon bijutsuhin zuroku. Catalogue of Japanese art in the Naprstek Museum. Kyōto: Kokusai nihon bunka kenkyū sentā
(Kaigai nihon bijutsu chōsa purojekuto hōkoku 3 / Report of Japanese Art Abroad Research Project vol.3 : Nichibunken sōsho 4 / Nichibunken Japanese studies series 4.)
1994b Puraha kokuritsu bijutsukan shozō Nihon bijutsuhin zuroku. Catalogue of Japanese art in the National Gallery, Prague. Kyōto: Kokusai nihon bunka kenkyū sentā
(Kaigai nihon bijutsu chōsa purojekuto hōkoku 4 / Report of Japanese Art Abroad Research Project vol.4 : Nichibunken sōsho 5 / Nichibunken Japanese studies series 5.)
1995 Ferentsu Hoppu tōyō bijutsukan shozō Nihon bijutsuhin zuroku. Catalogue of Japanese art in the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts. Kyōto: Kokusai nihon bunka kenkyū sentā.
(Kaigai nihon bijutsu chōsa purojekuto hōkoku 5 / Report of Japanese Art Abroad Research Project vol.5 : Nichibunken sōsho 6 / Nichibunken Japanese studies series 6.)
1996a Kaigai ukiyoe shozai sakuin. Index of Ukiyo-e in Western collections. Kyōto: Kokusai nihon bunka kenkyū sentā
(Kaigai nihon bijutsu chōsa purojekuto hōkoku 6 / Report of Japanese Art Abroad Research Project vol.6 : Nichibunken sōsho 11/ Nichibunken Japanese studies series 11.)
1996b Index of Ukiyo-e in Western collections. Kyōto: The International Research Center for Japanese Studies.
(Report of Japanese Art Abroad Research Project vol.6 / Nichibunken Japanese studies series 11.)
国際日本文化研究センター編
1993a 『プーシキン美術館所蔵日本美術品図録』、京都:国際日本文化研究センター
(海外日本美術調査プロジェクト報告1 / 日文研叢書1)
1993b 『エルミタ―ジュ美術館所蔵日本美術品図録』、京都:国際日本文化研究センター
(海外日本美術調査プロジェクト報告2 / 日文研叢書2)
1994a 『ナープルステク博物館所蔵日本美術品図録』、京都:国際日本文化研究センター
(海外日本美術調査プロジェクト報告3 / 日文研叢書4)
1994b 『プラハ国立美術館所蔵日本美術品図録』、京都:国際日本文化研究センター
(海外日本美術調査プロジェクト報告4 / 日文研叢書5)
1995 『フェレンツ・ホップ東洋美術館所蔵日本美術品図録』、京都:国際日本文化研究センター
(海外日本美術調査プロジェクト報告5 / 日文研叢書6)
1996a 『海外浮世絵所在索引』、京都:国際日本文化研究センター
(海外日本美術調査プロジェクト報告6 / 日文研叢書11)
 

Kokusai ukiyo’e gakkai (ed.)

2004 Ukiyo’e geijutsu 147, 6-7
国際浮世絵学会編
2004 『浮世絵芸術』147号、6-7
 

Komori Tatsukuni

1985 Ningen Abe Masahiro to sono seiji. Tōkyō: Akashi shoten
小森龍国
1985 『人間阿部正弘とその政治』、東京:明石書店
 

Konishi Shirō

1974 Nihon no rekishi 19 : Kaikoku to jōi. Tōkyō: Chūō kōronsha
小西四郎
1974 『日本の歴史19 : 開国と攘夷』、東京:中央公論社
 

Kurushima Hiroshi

1997 "Futatsu no ‘Asaina’". In: Kuniyoshi. Ukiyo’e o yomu 6. Ed. by Asano Shūgō and Yoshida Nobuyuki. Tōkyō: Asahi shinbunsha, 51-60
久留島浩
1997 「二つの[朝比奈]」、浅野秀剛・吉田伸之編『国芳・浮世絵を読む6』、東京:朝日新聞社、51-60
 
L

Linhart, Sepp

1998a Ken no bunkashi. Tōkyō: Kadowaka shoten
1998b "Die Welt – ein Ken-Spiel". In: Japan – Reich der Spiele. Ed. by Stanca Scholz-Cionca. München: Iudicium Verlag, 193-234
1999 "Nihon no ken-asobi". In: Ken no bunkashi. Janken, menko mo ken no uchi. Ed. by Tabako to shio no hakubutsukan. Tōkyō: Tabako to shio no hakubutsukan, 6 -15
2004 "Hell and its inhabitants in ukiyoe caricatures of the late Tokugawa and the early Meiji period". In: Practicing the afterlife: Perspectives from Japan. Ed. by Susanne Formanek and William R. LaFleur. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 345-362
リンハルト・セップ
1998a 『拳の文化史』、東京:角川書店
1999 「日本の拳あそび」、たばこと塩の博物館編『拳の文化史』、東京:たばこと塩の博物館、6−15
 
M

Machida shiritsu hakubutsukan (ed.)

1988 Nihon no kokkei’e: Tanabe Suihō-shi kizō korekushon o chūshin ni. Tōkyō: Machida shiritsu hakubutsukan
1995 Bakumatsu no fūshiga: Boshin sensō o chūshin ni. Tōkyō: Machida shiritsu hakubutsukan
1996 Nishiki-e ni miru yamai to inori. Hōsō, hashika, korera. Tōkyō: Machida shiritsu hakubutsukan
町田市立博物館編
1988 『日本の滑稽絵−田辺水泡氏寄贈コレクションを中心に−』、東京:町田市立博物館
1995 『幕末の風刺画−戊辰戦争を中心に−』、東京:町田市立博物館
1996 『錦絵にみる病と祈り: 疱瘡・麻疹・虎列刺』、東京:町田市立博物館
 

Mainichi shinbunsha (ed.)

1995 Edo no gigaka Kuniyoshi no sekai ten. Tōkyō: Mainichi shinbunsha
毎日新聞社編
1995 『江戸の劇画家・国芳の世界展』、東京:毎日新聞社
 

Minami Kazuo

1974 "Tenpō kaikaku to ukiyo‘e". In: Kokugakuin zasshi 75/10, 18-34
1995 "Bakumatsu no fūshiga: Boshin sensō o chūshin to shite". In: Bakumatsu no fūshiga; Boshin sensō o chūshin to ni. Ed. by Machida shiritsu hakubutsukan. Tōkyō: Machida shiritsu hakubutsukan
1997 Edo no fūshiga. Tōkyō: Yoshikawa kōbunkan
1998 Bakumatsu Edo no bunka. Ukiyo‘e to fūshiga. Tōkyō: Haniwa shobō
1999 Bakumatsu ishin no fūshiga. Tōkyō: Yoshikawa kōbunkan
南和男
1974 「天保改革と浮世絵」、『国学院雑誌』75巻10号、18-34
1995 「幕末の風刺画・戊辰戦争を中心として」、町田市立博物館編『幕末の風刺画・戊辰戦争を中心に』東京:町田市立博物館
1997 『江戸の諷刺画』、東京:吉川弘文館
1998 『幕末江戸の文化・浮世絵と諷刺画』、東京:埴輪書房
1999 『幕末維新の諷刺画』、東京:吉川弘文館
 

Mitamura Engyo

1976 "Dentō shita Meiji shonen no totetsuru-ken". In: Mitamura Engyo zenshū 19. Ed. by Mori Senzō a.o..Tōkyō: Chūō kōronsha, 188-200
三田村鳶魚
1976 「伝統した明治初年のとてつる拳」、森銑三他編『三田村鳶魚全集』19巻、東京:中央公論社、188−200
 

Miyao Shigeo

1967 Nihon no giga. Rekishi to fūzoku. Tōkyō: Daiichi hōki shuppan
宮尾しげを
1967 『日本の戯画 : 歴史と風俗』、東京:第一法規出版
 

Miyata Noboru and Takada Mamoru (eds.)

1995 Namazu’e. Shinsai to Nihon bunka. Tōkyō: Ribun shuppan
宮田登・高田衛編
1995 『鯰絵 : 震災の日本文化』、東京:里文出版
 

Museum of Fine Arts (ed.)

1994 Ukiyo-e from the Museum of Fine Arts, Springfield, MA. - Tokyo: Kokusai āto
 

Museum of Fine Arts Boston (ed.)

2001 Japan at the dawn of the modern age. Woodblock prints from the Meiji era. Boston: Museum of Fine Arts
 
N

Nagura Tetsuzō

2004 Fūshigan ishin henkaku. Minshū wa tennō o dō mite ita ka. Tōkyō: Azekura shobō
奈倉哲三
2004 『諷刺眼維新変革−民衆は天皇をどうみていたか−』、東京:校倉書房
 

Nakada Katsunosuke (ed.)

1982 Ukiyo‘e ruikō. Tokyo: Iwanami shoten
中田勝之助編
1982 『浮世絵類考』、東京:岩波書店
 

Nakau Ei

1995 "Edo no gekigaka Kuniyoshi shōron". In: Edo no gekigaka Kuniyoshi no sekai ten. Ed. by Mainichi shinbunsha. Tōkyō: Mainichi shinbunsha, 10-16
中右瑛
1995 「江戸の劇画家国芳小論」、毎日新聞社編『江戸の劇画家国芳の世界展』、東京:毎日新聞社、10-16
 

Nihon keizai shinbunsha (ed.)

1996 Seitan 200-nen kinen Utagawa Kuniyoshi ten. Tōkyō: Nihon keizai shinbunsha
日本経済新聞社編
1996 『生誕200年記念 歌川国芳展』、東京:日本経済新聞社
 

Nishinihon shinbunsha (ed.)

2000 Nihon no bi – warai. Fukuoka: Nishinihon shinbunsha
西日本新聞社編
2000 『日本の美・笑い』、福岡:西日本新聞社
 

Nojima Jusaburō (ed.)

1991 Kabuki, jōruri gedai jiten. Tōkyō: Nichigai asoshiētsu
2002 Kabuki jinmei jiten. Tōkyō: Nichigai asoshiētsu
野島寿三郎編
1991 『歌舞伎・浄瑠璃外題辞典』、東京:日外アソシエーツ
2002 『歌舞伎人名辞典』、東京:日外アソシエーツ
 

Nōsaka Toshio (ed.)

1979 Nihon kamon daijiten. Tōkyō: Shinjinbutsu ōraisha
能坂利雄編
1979 『日本家紋大辞典』、東京:新人物往来社
 
O

Ōkubo Kyō

2005 "Kekkō ke darake, Kuniyoshi neko darake". In: Utagawa Kuniyoshi musha‘e, giga ten. Koitsa haru kara engi ga ii wai. Ed. by Kitakyūshū shiritsu bijutsukan. Kitakyūshū: Kitakyūshū shiritsu bijutsukan, 122-127
大久保京
2005 「結構毛だらけ、国芳猫だらけ」、北九州市立美術館編『歌川国芳 武者絵・戯画展ーこいつぁ春から縁起がいいわいー』北九州市:北九州市立美術館、 122−127
 

Osada Kōtoku

2002 Kuniyoshi sakuhin mokuroku. Nishiki’e hen. Tōkyō: Osada Kōtoku
長田幸徳
2002 『国芳作品目録・錦絵編』、東京:自主出版
 

Ouwehand, Cornelius

1964 Namazu-e and their themes: an interpretative approach to some aspects of Japanese folk religion. Leiden: Brill
 
P

Powell, Patricia (ed.)

1990 The Edward Burr Van Vleck Collection of Japanese prints. Elvehjem Museum of Art. Madison: Univ. of Wisconsin
 
R

Raymond A. and Bertha U. Bidwell Fund (ed.)

1968 The Raymond A. Bidwell Collection of Prints by Utagawa Kuniyoshi. Springfield, Massachusetts: Museum of Fine Arts
 

Robinson, B. W.

1961 Kuniyoshi. London: Her Majesty's Stationary Office
1963 Kuniyoshi. Ein Meister des japanischen Farbholzschnitts. Essen: Burkhard Verlag Ernst Heyer
1982 Kuniyoshi: The Warrior Prints. Ithaca: Cornell University
 

Rotermund, Hartmut O.

1991 Hōsōgami ou la petite verole aisement. Materiaux pour l'etude des epidemies dans le Japon des XVIIIe, XIXe siecles. Paris: Maisonneuve & Larose
2005 "lllness Illustrated. Socio-historical dimensions of late Edo measles pictures (hashika-e)". In: Written texts - visual texts. Woodblock-printed media in early modern Japan. Ed. by Susanne Formanek and Sepp Linhart. Amsterdam: Hotei Publishing, 251-282
 

Ryūtei Senka

1975 "Nai no hinami". In: Nihon zuihitsu taisei dainiki 24. Ed. by Nihon zuihitsu taisei henshūbu. Tōkyō: Yoshikawa kōbunkan, 385-411
笠亭仙果
1975 「なゐの日並」、日本随筆大成編集部編『日本随筆大成 』第二期24、東京:吉川弘文館、385-411
 
S

Saitō Gesshin

1964 Zōtei bukō nenpyō. Rev by Kaneko Mitsuharu. Tōkyō: Heibonsha (Tōyō bunko 118)
斉藤月岑(金子光春校訂)
1964 『武江年表』、東京:平凡社(東洋文庫118)
 

Sakamoto Kozue

2005 "Utagawa Kuniyoshi. Shōgai to gagyō". In: Utagawa Kuniyoshi musha‘e giga ten. Koitsa haru kara engi ga ii wai. Ed. by Kitakyūshū shiritsu bijutsukan. Kitakyūshū: Kitakyūshū shiritsu bijutsukan, 118-121
坂本梢
2005 「歌川国芳 生涯と画業」、北九州市立美術館編『歌川国芳 武者絵・戯画展−こいつぁ春から縁起がいいわいー』北九州:北九州市立美術館、118-121
 

Sakurada Jisuke

1942 "Warau kado niwaka no shichifuku (Totetsuru-ken)". In: Nihon kayō shūsei 10. Ed. by Takano Tatsuyuki. Tōkyō: Tōkyōdō, 411-415
桜田治助
1942 「笑う門俄の七福(とてつるけん)」、高野辰之編『日本歌謡集成十』、東京:東京堂、411―415
 

Santorii bijutsukan (ed.)

1971 Kisō no gaka Utagawa Kuniyoshi. Tōkyō: Ōtsuka kōgeisha
サントリー美術館編
1971 『奇想の画家・歌川国芳』東京:大塚工藝社
 

Satō Satoru

1998 "Nanushi sōin shikō". In: Ukiyo’e geijutsu 129, 3-9
佐藤悟
1998 「名主双印試考」、『浮世絵芸術』129号、3−9
 

Schaap, Robert and Timothy T. Clark (eds.)

1998 Heroes and ghosts: Japanese prints by Kuniyoshi 1797-1861. Leiden: Hotei Publishing
 

Schwan, Friedrich B.

2003 Handbuch japanischer Holzschnitte. Hintergründe, Techniken, Themen, Motive. München: Iudicium Verlag
 

Shimizu Isao

1981 Edo no manga. Tōkyō: Bungei shunjūsha
1988 "Manga-shi no naka no Edo Meiji mokuhan giga". In: Nihon no kokkei‘e: Tagawa Suihō-shi kizō korekushon o chūshin ni. Ed. by Machida shiritsu hakubutsukan. Tōkyō: Machida shiritsu hakubutsukan, 115-124
清水勲
1981 『江戸のまんが』、東京:文芸春秋社
1988 「漫画史の中の江戸明治木版戯画」、町田市立博物館編『日本の滑稽絵−田辺水泡氏寄贈コレクションを中心に−』、東京:町田市立博物館、 115-124
 

Smith, Henry Dewitt

1988 Kiyochika. Artist of Meiji Japan. Santa Barbara: Santa Barbara Museum of Art
 

Suzuki Jūzō

1971 "Kisō no gaka Utagawa Kuniyoshi". In: Kisō no gaka Utagawa Kuniyoshi. Ed. by Santorii bijutsukan, Tōkyō: Ōtsuka kōgeisha
1985 Ukiyo’e hakka 7: Kuniyoshi. Tōkyō: Heibonsha
1992 Kuniyoshi. Tōkyō: Heibonsha
1996 "Utawawa Kuniyoshi shōden". In: Seitan 200nen kinen Utagawa Kuniyoshi ten. Ed. by Nagoya-shi hakubutsukan. Tōkyō: Nihon keizai shinbunsha, 5-27
鈴木重三
1971 「奇想の画家・歌川国芳」、サントリー美術館編『奇想の画家・歌川国芳』、東京: 大塚工芸社
1985 『浮世絵八華7:国芳』、東京:平凡社
1992 『国芳』、東京:平凡社
1996 「歌川国芳小伝」、日本経済新聞社編『生誕200年記念歌川国芳展』、東京:日本経済新聞社、5-27
 

Suzuki Jūzō and Oka Isaburō

1969 Masterworks of ukiyo-e: The decadents. Translated by John Bester. Tokyo, New York, San Francisco: Kodansha International
 

Suzuki Tōzō and Koike Shōtarō

1988 Kinsei shōmin seikatsu shiryō: Fujiokaya nikki. 15 vols. Tōkyō: Sanichi shobō
鈴木棠三・小池章太郎
1988 『近世庶民生活史料 藤岡屋日記』15巻、東京:三一書房
 

Suzuki Tōzō and Okada Tetsu

1984 Edo jidai rakushu ruijū. Tōkyō: Tōkyōdō shuppan
鈴木棠三・岡田哲
1984 『江戸時代落書類聚』、東京:東京堂出版
 
T

Tabako to shio no hakubutsukan (ed.)

1999 Ken no bunkashi. Janken, menko mo ken no uchi. Tōkyō: Tabako to shio no hakubutsukan
たばこと塩の博物館編
1999 『拳の文化史 : ジャンケン・メンコも拳のうち』、東京:たばこと塩の博物館
 

Takada Mamoru

1995 "Namazu’e no sakushatachi. Sakusha, gakō o meguru bakumatsu bunka jōkyō". In: Namazu’e. Shinsai to Nihon bunka. Ed. by Miyata Noboru and Takada Mamoru. Tōkyō: Ribun shuppan, 34-51
高田衛
1995 「鯰絵の作者たち−作者・画工をめぐる幕末文化状況」、宮田登・高田衛編
『鯰絵 : 震災と日本文化』、東京:里文出版、34−51
 

Takahashi Noriko

2004 Kusazōshi to engeki. Tōkyō: Kyūko shoin
高橋則子
2004 『草双紙と演劇』、東京:汲古書院
 

Takeuchi, Melinda

1987 "Kuniyoshi's Minamoto Raiko and the earth spider: Demons and protest in late Tokugawa Japan". In: Ars Orientalis 17, 5-38
 

Thompson, Sarah E. and H.D. Harootunian

1991 Undercurrents in the floating world: censorship and Japanese prints. New York: The Asia Society Galleries
 

Tomizawa Tatsuzō

2004 Nishiki’e no chikara. Tōkyō: Bunsei shoin
富沢達三
2004 『錦絵の力』、東京:文生書院
 

Tsuda Hideo

1975 Tenpō kaikaku. Tōkyō: Shōgakukan
津田秀雄
1975 『天保改革』、東京:小学館
 

Tsuji Nobuo

1970 Kisō no keifu: Matabē - Kuniyoshi. Tōkyō: Bijutsu shuppansha
辻信夫
1970 『奇想の系譜・又平−国芳』、東京:美術出版社
 
U

Ukiyo’e Ōta kinen bijutsukan (ed.)

1987 Utagawa Kuniyoshi giga ten. Tōkyō: Ukiyo’e Ōta kinen bijutsukan
1990 Utagawa Kuniyoshi to sono ichimon ten. Tōkyō: Ukiyo’e Ōta kinen bijutsukan
1999 Kuniyoshi geijutsu no zenbō. Tōkyō: Ukiyo’e Ōta kinen bijutsukan
浮世絵太田記念美術館編
1987 『歌川国芳戯画展』、東京:浮世絵太田記念美術館
1990 『歌川国芳とその一門展』、東京:浮世絵太田記念美術館
1999 『国芳芸術の全貌』、東京:浮世絵太田記念美術館
 
W

Wakamizu Suguru

2003 Namazu wa odoru. Tōkyō: Bungeisha
若水俊
2003 『鯰は踊る』、東京:文芸社
 

Waseda daigaku Tsubouchi hakase kinen engeki hakubutsukan (ed.)

1960 Engekihyakka daijiten. 6 vols. Tōkyō: Heibonsha
1990 Edo shibai banzuke shufude kakiire shūsei. Tōkyō: Waseda daigaku Tsubouchi hakase kinen engeki hakubutsukan
1998 Kokin haiyū nigao‘e taizen. Tōkyō: Waseda daigaku Tsubouchi hakase kinen engeki hakubutsukan
早稲田大学坪内博士記念演劇博物館編
1960 『演劇百科大辞典』6巻、東京:平凡社
1990 『江戸芝居番付朱筆書入れ集成』、東京:早稲田大学坪内博士記念演劇博物館
1998 『古今俳優似顔絵大全』、東京:早稲田大学坪内博士記念演劇博物館
 

Weinberg, David R.

2000 Kuniyoshi - the faithful Samurai. Leiden: Hotei Publishing
 
Y

Yamada Michio

1992 Kuniyoshi sakuhin ichiran 5. Tōkyō: xeroxed manuscript
山田道夫
1992 『国芳作品一覧 第5号』、東京:自主出版
 

Yamaguchi Seiichi and Oikawa Shigeru

1988 Kawanabe Kyōsai giga-shū. Tōkyō: Iwanami shoten
山口静一・及川茂
1988 『河鍋暁斎戯画集』、東京:岩波書店
 

Yoshida Teruji

1974 Teihon ukiyo’e jiten. 3 vols. Tōkyō: Gabundō
吉田照治
1974 『浮世絵辞典』3巻、東京:雅文堂
 

Yuasa Yoshiko

1995 "Bakumatsu no fūshiga ni miru aratame’in". In: Bakumatsu no fūshiga: Boshin sensō o chūshin ni. Ed. by Machida shiritsu hakubutsukan. Tokyo: Machida shiritsu hakubutsukan, 74-78
湯浅淑子
1995 「幕末の諷刺画に見る改印」、町田市立博物館編『幕末の風刺画・戊辰戦争を中心に』、東京:町田市立博物館、74-78